STATUT KOŁA NAUKOWEGO CHEMIKÓW „JEŻ" UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

 

 

 


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Koło Naukowe Chemików „Jeż" działa przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Koło nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 2. 1. Koło jest uczelnianą organizacją studencką, działającą na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym.

2. Koło podlega wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 3. Celem Koła jest:

1) pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu chemii i innych nauk ścisłych.

2) zachęcanie studentów do podejmowania samodzielnej pracy naukowo- badawczej i popularyzowanie ich osiągnięć.

3) stworzenie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie studiów.

4) integracja środowiska naukowego i studenckiego.

5) promocja Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności Wydziału Chemii.

 

§ 4. Koło realizuje swoje cele i program działania poprzez:

1) organizowanie spotkań naukowych, konferencji, szkoleń, wyjazdów, warsztatów, obozów naukowych, badań terenowych, festiwali, wystaw, przeglądów, promocji oraz towarzyszących imprez kulturalnych, turystycznych lub sportowych - o zasięgu krajowym i zagranicznym;

2) uczestniczenie w imprezach, o których mowa w pkt. 1;

3) współpracę z kołami i towarzystwami naukowymi oraz organizacjami o podobnym charakterze;

4) podejmowanie działań celu zwiększenia atrakcyjności, nowoczesności i interdyscyplinarności programów nauczania, w tym w ramach współpracy międzywydziałowej;

5) wspieranie i prowadzenie prac naukowo- badawczych;

6) upowszechnianie wiedzy z zakresu chemii i innych nauk przyrodniczych.

 

Rozdział III

Członkowie Koła

 

§ 5. 1. Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego, zainteresowany działalnością Koła.

3. W pracach Koła mogą brać udział również inne osoby, w szczególności studenci innych uczelni.

4. Kandydat na członka zwyczajnego składa w tej sprawie stosowną deklarację.

 

§ 6. 1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) składać wnioski, opinie i postulaty we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Koła oraz uzyskiwać od jego władz informacje na temat działalności Koła i uzasadnienia podejmowanych decyzji.

2) wybierać i być wybieranym do władz Koła;

3) uczestniczyć w zebraniach, sympozjach, konferencjach i innych formach działalności Koła;

4) korzystać z materiałów naukowych posiadanych przez Koło lub udostępnionych dla potrzeb jego działalności przez Uniwersytet Wrocławski;

2. Osobom, o których mowa w § 5 ust. 3 przysługują prawa, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 4; osoby te mogą również uczestniczyć w działalności Koła, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 bez możliwości refundacji związanych z tym kosztów ze środków przyznanych przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

§ 7. Członek zwyczajny zobowiązany jest:

1) przestrzegać statutu Koła;

2) aktywnie uczestniczyć w działalności i realizacji celów Koła;

3) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac, w tym dbać o powierzone mienie;

4) dbać o dobre imię Koła, przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia.

 

§ 8. 1. Członkami honorowymi mogą być pracownicy Uniwersytetu oraz inne osoby wspierające działalność statutową Koła.

2. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Koła.

3. Członek honorowy może uczestniczyć w pracach Koła, w tym w zebraniach Zgromadzenia Członków i służyć głosem doradczym.

 

§ 9. 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez:

1) skreślenie, z powodu:

a) rezygnacji członka,

b) wygaśnięcia uprawnień studenckich;

2) wykluczenie, decyzją Zarządu, w przypadku naruszenia przez członka obowiązków określonych w § 7.

2. Rezygnację uważa się za złożoną, jeżeli członek przez co najmniej 6 miesięcy bez usprawiedliwienia, nie uczestniczy w zebraniach i pracach Koła.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Koła

 

§ 11. 1. Władze Koła stanowią:

1) Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd, składający się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.

2. Zarząd może powołać spośród członków Koła koordynatorów do załatwiania określonych spraw, udzielając im w razie potrzeby stosownych pełnomocnictw.

3. Zarząd może powołać stałe lub doraźne sekcje problemowe, określając ich przewodniczącego, zasady i zakres działania.

4. Koło posiada opiekuna naukowego ustanowionego spośród nauczycieli akademickich.

 

§ 13. 1. Uchwały organów kolegialnych Koła zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 14. 1. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła

2. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1) ustalanie kierunków pracy Koła;

2) wybór i odwołanie Zarządu;

3) ocena pracy Zarządu;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, w sprawach określonych Statutem;

5) nadawanie godności członka honorowego Koła.

 

§ 15. 1. Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, względnie na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Koła.

2. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Koła, a z głosem doradczym także Opiekun Koła, członkowie honorowi i inne zaproszone osoby.

3. Zarząd powiadamia o terminie Zgromadzenia, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem,podając planowany porządek obrad, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Koła oraz na adresy poczty elektronicznej podane w deklaracjach członkowskich lub zgłoszone Zarządowi. / …na adresy poczty elektronicznej Członków Koła.

4. W przypadku nie przybycia na Zgromadzenie minimum połowy członków Koła, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, najwcześniej pół godziny po terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 i jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób.

5. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że dotyczy wyborów Zarządu, albo gdy tajności głosowania zażąda którykolwiek z jego uczestników.

 

§ 16. 1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w sprawach Koła w okresie pomiędzy zgromadzeniami członków, a w szczególności:

1) zwołuje Zgromadzenie Członków, przygotowuje jego porządek obrad oraz projekty uchwał;

2) ustala plan pracy Koła z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Członków;

3) wykonuje plan pracy Koła;

4) przyjmuje i skreśla członków Koła;

5) przygotowuje dokumenty i sprawozdania finansowe;

6) samodzielnie ustala podział zadań pomiędzy swoich członków.

2. Zarząd składa sprawozdania ze swej działalności na Zgromadzeniu Członków, na którym dokonywane są wybory nowego zarządu.

 

§ 17. 1. Kadencja Zarządu trwa do końca roku akademickiego, w którym Zarząd został wybrany, z zastrzeżeniem że kadencja Zarządu wybranego po dniu 1 kwietnia upływa z końcem kolejnego roku akademickiego.

2. Prezes, Wiceprezes i Skarbnik wybierani są przez Zgromadzenie Członków. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą ilość głosów, pomiędzy tymi kandydatami przeprowadza się wybór uzupełniający.

3. Po upływie kadencji dotychczasowy zarząd pełni swe obowiązki do dnia Zgromadzenia Członków, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu.

 

§ 18. 1. Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji, większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku, gdy w miejsce członków odwołanych nie zostaną wybrani następcy, stosuje się odpowiednio §15 ust.4.

 

§ 19. Prezes organizuje i kieruje bieżącą pracą Koła, a w szczególności:

1) reprezentuje Koło na zewnątrz w porozumieniu z opiekunem Koła;

2) składa władzom Uniwersytetu Wrocławskiego wymagane sprawozdania lub rozliczenia minimum raz w semestrze;

3) podejmuje decyzje w sprawach bieżących nie zastrzeżone dla innych organów Koła.

 

Rozdział V

Opiekun Koła

 

§ 20. 1. Opiekun Naukowy Koła służy pomocą w planowaniu i realizacji działalności Koła.

2. Opiekun Naukowy współdziała przy reprezentacji Koła. Określone dokumenty Koła wymagają podpisu Opiekuna.

3. Szczegółowe zasady powoływania Opiekuna Naukowego i zakres jego kompetencji są określone w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rozdział VI
Przepisy końcowe

 

§ 21. Zmian w Statucie Koła dokonuje Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 

Janusz Cykowski